پس از گذراندن تحصیلات آکادمیک علمی، وی فراگیری نقاشی را در آتلیه های دور ه های هنرهای زیبا در پاریس و تهران آغاز کرد. از سالیان پیش در نمایشگاههای گروهی در پاریس وتهران تابلوهای خود را به نمایش گذاشته است .
نمایشگاه انفرادی )) ترنم رنگها (( در نگارخانه جهان نما در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران درسال 1397 و )) رقص رنگها(( در موزه هنرهای زیبا در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد درسال 1398 از سوی وی برگزار شده اند.
اکثر تابلوهای وی با موضوعات متفاوتی که ترجیح ا مناظر طبیعی با نگاهی ویژه که تحت تأثیرامپرسیونیسم نو و سمبولیزم است با تکنیکی فردی و مختص وی کشیده شده است .
بهروز گتمیری، شاعر، نقاش و استاد دانشگاه در تهران و در پاریس، بزرگترین آرزو و دل نگرانیخود را آزادی هنر و هنرمند در بیان احساس خود می داند . آنچه که هنر را در بند می داردمی نکوهد و بر آن است که ایده ای خاص از هنر نقاشی محبوس و محصور در چارچوب تفکرییخ زده، عقب مانده و ارتجاعی است و هنرمند امروز نیازی ویژه به نگاهی نو و رابطه ای نو بادنیای اطراف خود، همراه با تکنیکی منطبق با این نگاه و رابطه، دارد . او را عقیده بر این است کهباید خود را رها سازیم تا چشمانمان و نگاهمان ما را هدایت کنند نه آنکه در چارچوب سبک وتکنیک خاصی زندانی شویم . به چشمانمان اعتماد کنیم نه به دستانمان همانگونه که سزانمی گوید: » نقاشی قبل از هر چیز یک نگاه است . موضوعات هنر ما در آنچه که چشمان ما درمی یابند می باشند «.وی اینگونه می پندارد که » پیشرفت اجتماعی در جامعه ای در حال گذار، روزی بروز می کند وپیش می رود که هنرمندان آن جامعه در بیان و بروز هنر خویش بتوانند آزادانه عمل کنند و مورد احترام و تکریم باشند

بهروز گتمیری